دلنوشته های روز های تنهایی من http://manotanhaii.mihanblog.com 2020-02-23T09:47:21+01:00 text/html 2016-06-19T12:57:22+01:00 manotanhaii.mihanblog.com مریم ... پدرم http://manotanhaii.mihanblog.com/post/145 <font size="3"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">قلمم راست به ایست!</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">واژه ها...گوش به فرمان قلم!</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">همگی نظم بگیرید و مودب باشید</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">صاحب شعر عزیزی ست بنام پدر</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">امشب از شعر پرم،کو قلم و دفتر من</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">انقدر وسوسه دارم که بنویسم که نگو</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">تک و تنها و غریب</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">تو کجایی پدرم</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">انقدر حسرت دیدار تو دارم که نگو</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">بس که دلتنگ توام از سر شب تا حالا</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">انقدر بوسه به تصویر تو دادم که نگو</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">انقدر گوش به فرمان تو هستم که نگو</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">کوچه پس کوچه ی این شهر پر از تنهاییست</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">انقدر بی تو در این شهر غریبم که نگو</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">پدر ای یاد تو آرامش من</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">امشب از کوچه دلتنگی من میگذری</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">انقدر حسرت آغوش تو دارم که نگو</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">گفته بودی : فرزندم عاشق اشعار تو ام</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">ای به قربان تو فرزند بیا دلتنگم</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">انقدر شعر برای تو بخوانم که نگو</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">رو به رویم بنشینی کافیست</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">همه دنیا به کنار</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">تو که باشی پدرم</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">دست و دلباز ترین شاعر این منطقه ام</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">انقدر واژه به پای تو بریزم که نگو</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20.4px; text-align: right;">گر چه از دور ولی دست تو را میبوسم</span></font> text/html 2015-09-30T09:44:51+01:00 manotanhaii.mihanblog.com مریم ... زیباااا http://manotanhaii.mihanblog.com/post/144 <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">از کتاب زویا پیرزاد:&nbsp;</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺁﺧﺮﺵ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ...</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﻃﻔﯽ&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮐﻢ، ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏﮐﻢ&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻏﺼﻪ ﻣﯽﺧﻮﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽﺭﻭﺩ...</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﻪ ، ﻭﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺑﻌﺪﺵ ﻻﺑﺪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻭﻝ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﯾﮏ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻭ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ "ﮔﻮﺭ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﻋﺸﻖ "&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻭ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻭﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺍﺵ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯿﻢ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺑﻌﺪﺵ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ، ﻗﻮﺭﻣﻪﺳﺒﺰﯼ ﻣﯽ ﭘﺰﻡ ، ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻏﺶﻏﺶ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻡ&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻭ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺖ ﮔﻞ ﻣﯽ ﺧﺮﯼ ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﺮﯼ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﻨﺪﯼ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻤﮑﺎﺭﺕ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﻭ ﻏﺶ ﻏﺶ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺵ ﻫﻢ ﻻﺑﺪ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺑﻌﺪ ﻫﯽ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻭﯾﻢ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻣﻦ ﭘﺴﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻭ ﮐﻼﺱﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥﺩﻭﺳﺘﺶ ﮐﻪ ﻻﺑﺪ ﺍﺳﻤﺶ ﺭﺍﻣﺒﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﻬﻤﺎﻥ ﺧﻮﺵ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﺍﺻﻼ ﻫﻢ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﻢ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺗﻮ ﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﻼﺱﮊﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﺑﺮﻭﺩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﭽﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﻫﻦ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻫﺎﯼ ﭼﯿﻦ ﺩﺍﺭ ﺭﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺧﺮﯼ ﻭ ﻋﯿﻦ ﺧﯿﺎﻟﺖﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﺎ ﻧﻪ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ...؟ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺑﻌﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﭘﺴﺮﻡ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪﺵ ﺍﺯ ﺭﺍﻣﺒﺪ ﯾﮏ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﯿﻐﯽﻫﺪﯾﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺍﺳﻤﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻣﻈﻔر</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﯾﮑﻬﻮ ﯾﮏ ﺑﻤﺐ ﺗﻮﯼ ﺳﺮﻡ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ...!</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﺘﺎﻥ ﻣﻈﻔﺮﺑﻮﺩ&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻭ ﻣﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺗﻮﯼﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﻈﻔﺮ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﻈﻔﺮ ﺭﺍﺻﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻬﺶ ﻏﺬﺍ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﻮﻓﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ،&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻣﻦ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻤﺐ ﻫﺎ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺗﻮﯼ ﺳﺮﻡ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻭﻟﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻣﻈﻔﺮ ﻫﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﻪﺣﺎﻟﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻻﺑﺪ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺍﺑﺮﻭﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺑﻌﺪ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﺪﻭ ﺑﺪﻭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﭘﯿﺸﺖﻭ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯼ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺗﻮﯾﮏ ﺩﻓﻌﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﺧﻮﺭﯼ&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻦ ﺷﺪﻩﺑﻪ ﺟﺎﯼﻣﺎﺩﺭﺵ&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻭ ﻫﯽ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺕ ﺁﻭﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺧﺘﺮﺕ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺭﺍ ﻫﻢﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻭ ﻫﯽ ﺗﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﯾﺎﺩ ﻫﻢﻣﯿﻔﺘﯿﻢ...&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪﺁﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻧﯽ ﮐﻨﺪ&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻭ ﻣﺎ ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﭘﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻭ ﺑﺎ ﯾﮏﻏﺼﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺑﻌﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺩ ﺗﻮﯼ ﻭﺑﻼﮔﺶﺑﻨﻮﯾﺴﺪ:</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">" ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪﭘﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ"</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﻮ ﺑﺮﻭﺩ ﺗﻮﯼ ﻭﺑﻼﮔﺶﺑﻨﻮﯾﺴﺪ:&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">" ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﺵ ﺩﺧﺘﺮﯼﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﻮﯼ ﮐﻠﯿﭗ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﯿﻦ ﺍﺳﺖ"</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﻫﻢﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﻉ ﻋﺎﺩﺗﺶ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ...!!!</font></p> text/html 2015-05-10T06:39:39+01:00 manotanhaii.mihanblog.com مریم ... زندگی http://manotanhaii.mihanblog.com/post/143 <P align=center><FONT size=3><STRONG>هروقت می شنوم<BR><BR>کسی با افسوس می گوید:<BR><BR>زندگی سخت است!!!<BR><BR>دلم می خواهد از او بپرسم:<BR><BR>در مقایسه با چی؟</STRONG></FONT></P> text/html 2015-05-04T05:18:07+01:00 manotanhaii.mihanblog.com مریم ... قشنگ بود همین http://manotanhaii.mihanblog.com/post/142 <P align=center><STRONG><FONT size=4>به هم نمی رسیم ........!<BR>اما......؟<BR>بهترین غریبه ات میمانم&nbsp;&nbsp; که تو را دوست خواهد داشت&nbsp;<BR>من و تو :&lt;ما&gt;که نشدیم هیچ<BR>من نیمی از خودم را هم باختم .......</FONT></STRONG>&nbsp; </P> text/html 2015-04-11T08:57:09+01:00 manotanhaii.mihanblog.com مریم ... باران http://manotanhaii.mihanblog.com/post/141 <P align=center><FONT size=4>باران ک میبارد<BR>یک نفر نفس عمیقی میکشد و میگوید وای چه باران زیبایی...<BR>و یک نفر کارتون هایش راجمع میکند و میگوید:<BR>خدایا تَمامِ زندگیَم خیس شد<BR></P></FONT> text/html 2015-04-06T04:59:10+01:00 manotanhaii.mihanblog.com مریم ... زندگی http://manotanhaii.mihanblog.com/post/140 <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>در خیالات خودم,</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>در زیر بارانی که نیست…</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>می رسم با تو به خانه،</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>از خیابانی که نیست…</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><BR><STRONG></STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>می نشینی روبرویم،</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>خستگی در میکنی…</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>چای می ریزم برایت،</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>توی فنجانی که نیست…</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><BR><STRONG></STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>باز میخندی و میپرسی:</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>كه حالت بهتر است؟!</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>باز میخندم ، که خیلی،</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>گرچه ، میدانی که نیست…</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><BR><STRONG></STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>شعر می خوانم برایت،</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>واژه ها گل می کنند!!!</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>یاس و مریم میگذارم،</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>توی گلدانی که نیست…</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><BR><STRONG></STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>چشم میدوزم به چشمت،</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>می شود آیا کمی،</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>دستهایم را بگیری،</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>بین دستانی که نیست..؟!</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><BR><STRONG></STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>وقت رفتن می شود،</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>با بغض می گویم: نرو...</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>پشت پایت اشک می ریزم،</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>روی ایوانی که نیست…</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><BR><STRONG></STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>می روی و خانه،</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>&nbsp;لبریز از نبودت می شود…</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>باز تنها می شوم،</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>با یاد مهمانی که نیست...!</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><BR><STRONG></STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>بعد تو</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>این کار هر روز من است!!!</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>باور این که نباشی،</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>کار آسانی که نیست...!&nbsp;</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>زندگی گاه به كام است و بس است…</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>زندگی گاه به نام است و كم است…</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>زندگی گاه به دام است و غم است…</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>چه به كام و</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>چه به نام و</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>چه به دام،</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>زندگی معركه همت ماست... &nbsp;</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>زندگی میگذرد...</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>زندگی گاه به نان است و كفایت بكند…</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>زندگی گاه به جان است و جفایت بكند…</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>زندگی گاه به آن است و رهایت بكند…</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>چه به نان</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>و چه به جان&nbsp;</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>و چه به آن،&nbsp;</STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #222222; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="FONT-SIZE: 15px"><STRONG>زندگی , میگذرد...</STRONG></SPAN></DIV> text/html 2015-02-23T06:03:52+01:00 manotanhaii.mihanblog.com مریم ... ... http://manotanhaii.mihanblog.com/post/139 <P dir=rtl>اگر می‌خواهی حالت همیشه خوب باشد، حالت را به حال دیگران گره نزن</P> <P dir=rtl>خیالت راحت... تو که خوب باشی دیگران هم حالشان خوب است...</P> <P dir=rtl>دوست داری بدانی چقدر برای دیگران مهم و عزیز هستی؟ کافیست چند روزی سراغشان&nbsp; را نگیری! نه اینکه خودت را لوس کنی، نه هرگز. فقط چند روزی وظیفه‌ی سراغ گرفتن از حال دیگران را فراموش کن. در این صورت یا دلتنگ می شوند و یا فراموش می کنند!</P> <P dir=rtl>اگر دلتنگ و نگرانت شدند قدرشان را بدان و به هر قیمتی که شده آنان را در کنار خود داشته باش.</P> <P dir=rtl>و اگر فراموشت کردند، به راحتی فراموششان کن... اینان همان‌های بودند که ترس را به تو آموختند!</P> <P dir=rtl>ترس از تنهایی و عدم توجه و تائید...آن ها بابت نوازش‌های روحی که تو را می‌کنند بهایش را نقد از تو طلب می ‌کنند...گویا همیشه به آن‌ها بدهکاری...و این ترس در ناخودآگاهت تو را مجبور می‌کند تا همیشه راضیشان نگه داری ...</P> <P dir=rtl>&nbsp;همیشه پروانه بودن برای دیگران، نشانه عقل و انسانیت نیست.</P> <P dir=rtl align=right>دکتر الهی قمشه ای</P> text/html 2015-01-08T08:12:48+01:00 manotanhaii.mihanblog.com مریم ... کاش http://manotanhaii.mihanblog.com/post/138 <P dir=rtl><STRONG><FONT size=4>کاش زندگی از آخر به اول بود... پیر بدنیا می آمدیم... آنگاه در رخداد یک عشق جوان میشدیم... سپس کودکی معصوم می شدیم و در، نیمه شبی با نوازش ‌های مادر آرام میمردیم...!</FONT></STRONG></P> text/html 2015-01-06T06:28:26+01:00 manotanhaii.mihanblog.com مریم ... یواشکی http://manotanhaii.mihanblog.com/post/137 <FONT size=3>همه ی آدم ها توی زندگی<SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><STRONG> "یواشکی هایی"</STRONG></SPAN> دارند و درسته که اسمش <STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12px">"یواشکیه"</SPAN></STRONG> اما حتما کسی رو داشته باشند تا این یواشکی ها رو بتونن بهش بگن!<BR>کسی که این قدر قابل اعتماد هست که مطمئنی غیر از<SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><STRONG> "اون"</STRONG></SPAN> &nbsp;و<STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"> " من جان "</SPAN></STRONG> کسی خبردار نخواهد شد...<BR>این قدر مهربون و رازدار هست که مطمئنی یواشکیه تو ، برای اون هم یواشکی محسوب میشه ...<BR>این آدم ها جزو آدم های کمیاب هستن،<BR>و داشتنشون نوعی نعمت ...</FONT> text/html 2014-11-25T06:51:50+01:00 manotanhaii.mihanblog.com مریم ... خوشبختی http://manotanhaii.mihanblog.com/post/136 <SPAN style="COLOR: #0000ff"><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">خوشبختی یعنی بتونی حال یه نفرو بهتر کنی...</SPAN></SPAN> text/html 2014-11-13T07:30:12+01:00 manotanhaii.mihanblog.com مریم ... دل http://manotanhaii.mihanblog.com/post/135 <P align=center><FONT color=#000000><FONT size=2>آدم دلش برای آدم هایش تنگ نمی شود!<BR>برای حس هایش ،<BR>برای خودش در آن حس ها تنگ می شود....<BR>.<BR>.<BR>.<BR></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><STRONG>حقیقت هم دارد متاسفانه!</STRONG></SPAN></FONT></P> text/html 2014-11-08T08:20:14+01:00 manotanhaii.mihanblog.com مریم ... بی خبری http://manotanhaii.mihanblog.com/post/134 <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 13px"><SPAN style="COLOR: #000080"><FONT color=#000000 size=3>"می گویند" بی خبری خوش خبری است!<BR>هرکه این را گفته یا آدم حرف مفت زنی بوده،<BR>یا که مرا نمی شناخته...<BR>ندیده با دیدن عکست، امروز<BR>یک دفعه ، وسط آبان ،<SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><STRONG> "مرداد"</STRONG></SPAN> شد!<BR><BR>باشی ، فصل ها را به هم میزنی ،<BR>اما اگر نباشی ...<BR>نباشی، تمام سال <SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><STRONG>"دی"</STRONG></SPAN> است،<BR>زمستان است...!</FONT></SPAN></SPAN></P> text/html 2014-10-30T06:36:27+01:00 manotanhaii.mihanblog.com مریم ... تو... http://manotanhaii.mihanblog.com/post/132 <SPAN style="FONT-SIZE: 13px"><SPAN style="COLOR: #000080"><FONT color=#000000 size=2>همه آدم ها در زندگی شان یک <SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><STRONG>" تو "</STRONG></SPAN> دارند که برایشان می نویسند، فکر می کنند باشند یا نباشند لحظه لحظه کنارش نفس می کشند، قدم می زنند.<BR></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="COLOR: #000080"><FONT color=#000000><FONT size=2><STRONG>" تو " </STRONG>هایی که مخاطب همیشگی و وجود جدایی ناپذیر هر روزشان می شود .<BR></FONT></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="COLOR: #000080"><FONT color=#000000><FONT size=2><STRONG>" تو " </STRONG>هایی که آدم را به زندگی امیدوار می کنند و گاهی کاملا نا امید... مخاطبی که جای همه ضمیرهایی را به تنهایی بلد است پر کند.<BR></FONT></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="COLOR: #000080"><FONT color=#000000><FONT size=2><STRONG>" تو " </STRONG>هایی که وقتی شادند، می شوند دلیل زندگی ات و وقتی غمگین، ناراحت یا عصبانی باشند&nbsp; زمین را تبدیل به یک سلول انفرادی فلزی می کنند با استشمام هوای بغض!<BR>این </FONT></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="COLOR: #000080"><FONT color=#000000><FONT size=2><STRONG>" تو " </STRONG>ها که گاهی بی معرفتند و گاهی خیلی مهربان، گاهی زنده اند و گاهی مرده ، گاهی خوب هستند و گاهی سنگ دل، گاهی فقط کارشان به گریه انداختن است و گاهی لبخند.... این </FONT></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="COLOR: #000080"><FONT color=#000000><FONT size=2><STRONG>" تو " </STRONG>ها برای ما آدم ها ، گاهی می مانند و گاهی میروند . اما همیشه وقتی به یک </FONT></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="COLOR: #000080"><FONT size=2><FONT color=#000000><STRONG>" تو "</STRONG>ی خاص نیاز داریم از عمق ذهن پر می گیرند و روی همه شاخه های فکرتان آشیانه می سازند نفس می کشند... پر می زنند.<BR><BR>هر انسانی ، یک بار<BR>برای رسیدن به یک نفر<BR>دیر می کند...<BR>و پس از آن<BR>برای رسیدن به کسان دیگر<BR>عجله ای نمی کند....!</FONT><BR></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2014-10-29T08:16:31+01:00 manotanhaii.mihanblog.com مریم ... هستیم اما خودمان نیستیم http://manotanhaii.mihanblog.com/post/131 <FONT size=3>لحظه هایی هستند که هستیم ....<BR>چه تنها ، چه در جمع ....<BR>اما با خودمان نیستیم ....<BR>انگار روحمان می رود ، همان جا که می خواهد ....<BR>بی صدا ، بی هیاهو<BR>همان لحظه هایی که راننده آژانس می گوید : رسیدین ؟!<BR>فروشنده می گوید : باقی پول را نمی خواهی ؟<BR>راننده تاکسی می گوید : صدای بوق را نمی شنوی !!<BR>و مادر صدا می کند : حواست کجاست ؟؟<BR>ساعت هایی که ....<BR>شنیدیم و نفهمیدیم ....<BR>خواندیم و نفهمیدیم ....<BR>دیدیم و نفهمیدیم ....<BR>و تلویزیون تا صبح روشن ماند<BR>آهنگ بارها تکرار شد<BR>هوا روشن شد<BR>تاریک شد<BR>چای سرد شد<BR>غذا یخ کرد<BR>در یخچال باز ماند<BR>و نفهمیدیم کی رسیدیم به خانه<BR>و کی گریه هایمان بند آمد<BR>و کی عوض شدیم<BR>کی دیگر نترسیدیم<BR>از ته دل نخندیدیم<BR>و دل نبستیم ....<BR>و چطور یکباره آنقدر بزرگ شدیم ....<BR>و موهای سرمان سفید شدند ....<BR>و از آرزوهایمان کی گذشتیم ؟!<BR><BR>(پابلو نرودا)</FONT> text/html 2014-10-22T06:01:00+01:00 manotanhaii.mihanblog.com مریم ... ... http://manotanhaii.mihanblog.com/post/130 <SPAN style="FONT-SIZE: 13px"><SPAN style="COLOR: #000080"><FONT color=#000000 size=3>یک چیزهایی را برای خودتان نگه دارید؛ بگذارید ته ته دل تان و شبی و نصفه شبی بروید سراغشان و یادش کنید!<BR>عکس هایی باید باشد که فقط خودتان ببینید، ته شیشه ء عطری که فقط خودتان بویش را به یاد داشته باشید ...</FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 13px"><FONT color=#000000><FONT size=3><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12px">یک " حس هایی " باید فقط مال خودتان باشد. خساست کنید از بازگوییش... به کسی ندهید!<BR></SPAN></STRONG><BR>رفتنی اگر خواست برود بگذارید برود... اصرار نکنید به ماندنش... اما خاطره ها را سفت بچسبید و رها نکنید. خاطره ها گاهی نیمه شبی که دیوانه شدید دستتان را میگیرد... شک نکنید!<BR>بعضی از کلمات مال شما هستند... به دیگران ندهید. عادت کنید کلمه ها را حراج نکنید. کلمات حرمت دارند . کاربردشان را محدود کنید به دیگرانی که دوست تر می دارید...<BR>تماشا کنید، گوش بسپارید، نشنوید، لمس کنید، به خاطره بسپارید، نامه های کاغذی بنویسید، نترسید، بگذارید اشکی هم بچکد و کاغذتان را خراب کند.<BR>یاد بگیرید دل یک حجم ضربان دار کوچک است.<BR>نشکنیدش، غصه دارش نکنید...<BR>اگر خط اشکی را روی صورتی می شود با انگشت اشاره پاک کنید ، دنبال دستمال کاغذی نگردید...<BR>دنیا یک بار است،<BR>فردا صبح شاید نباشد....!</FONT><BR></FONT></SPAN></SPAN></SPAN>